top of page

השבוע בנתיבי האוניברסיטה הקוסמית

12-18.12.2022

עתידנות בהווה

הפעלה מספר 16 - הסבר על הכניסה לתא הפיקוד של הצ'קרה לשם תכנות DNA הבסיס

עוברים פרוזדור שעוסק בהכלה של תדרים עיליים ותיהלוך שלהם עד המערכת הפיזית הדחוסה , עבדנו עם טבלה שתעזור לנו עם.

אחדותיות

הפעלה מספר 16 - הסבר על הכניסה לתא הפיקוד של הצ'קרה לשם תכנות DNA הבסיס

עוברים פרוזדור שעוסק בהכלה של תדרים עיליים ותיהלוך שלהם עד המערכת הפיזית הדחוסה , עבדנו עם טבלה שתעזור לנו עם.

להעז לחלום

הפעלה מספר 16 - הסבר על הכניסה לתא הפיקוד של הצ'קרה לשם תכנות DNA הבסיס

עוברים פרוזדור שעוסק בהכלה של תדרים עיליים ותיהלוך שלהם עד המערכת הפיזית הדחוסה , עבדנו עם טבלה שתעזור לנו עם.

גן שמואל

הפעלה מספר 16 - הסבר על הכניסה לתא הפיקוד של הצ'קרה לשם תכנות DNA הבסיס

עוברים פרוזדור שעוסק בהכלה של תדרים עיליים ותיהלוך שלהם עד המערכת הפיזית הדחוסה , עבדנו עם טבלה שתעזור לנו עם.

רמע״ח

הפעלה מספר 16 - הסבר על הכניסה לתא הפיקוד של הצ'קרה לשם תכנות DNA הבסיס

עוברים פרוזדור שעוסק בהכלה של תדרים עיליים ותיהלוך שלהם עד המערכת הפיזית הדחוסה , עבדנו עם טבלה שתעזור לנו עם.

מודול 3

הפעלה מספר 16 - הסבר על הכניסה לתא הפיקוד של הצ'קרה לשם תכנות DNA הבסיס

עוברים פרוזדור שעוסק בהכלה של תדרים עיליים ותיהלוך שלהם עד המערכת הפיזית הדחוסה , עבדנו עם טבלה שתעזור לנו עם.

קבלה והנחלה

הפעלה מספר 16 - הסבר על הכניסה לתא הפיקוד של הצ'קרה לשם תכנות DNA הבסיס

עוברים פרוזדור שעוסק בהכלה של תדרים עיליים ותיהלוך שלהם עד המערכת הפיזית הדחוסה , עבדנו עם טבלה שתעזור לנו עם.

מימוש מועצם

הפעלה מספר 16 - הסבר על הכניסה לתא הפיקוד של הצ'קרה לשם תכנות DNA הבסיס

עוברים פרוזדור שעוסק בהכלה של תדרים עיליים ותיהלוך שלהם עד המערכת הפיזית הדחוסה , עבדנו עם טבלה שתעזור לנו עם.

bottom of page